logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 372 - 398 จำนวน 27 ราย 

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในลำดับที่ 17 - 18 จำนวน 2 ราย สำรองลำดับที่ 19 - 22 จำนวน 4 ราย

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 169 - 172 , 174 - 176 และ  178 - 180 จำนวน 10 ราย สำรองลำดับที่ 181 - 185 , 187  - 190 , 192 - 194 , 199 - 202 และ 204 - 207 จำนวน 20 ราย

รวมทั้งสิ้น  63 ราย มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226  อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 6.  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 อ่าน 2740 เวลา