logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป)

รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 170 - 179 และ 98  จำนวน 10 ราย สำรองลำดับที่ 180 - 184  จำนวน 5 ราย และ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
ในลำดับที่  8 จำนนวน 1 ราย และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) ในลำดับที่  21 - 23 , 26 - 27 , 29 , 31 - 33 , 35 และ 37 - 38  จำนนวน 12 ราย สำรองลำดับที่ 39 - 40 , 42 - 44 จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (ห้อง กพน. 2) อาคาร 3 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 6.  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
อ่าน 2696 เวลา