logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เรีกผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพิ่มเติม ในลำดับที่ 7 (สำรอง) จำนนวน 1 ราย

รายละเอียดดังนี้

1. ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เรีกผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพิ่มเติม ในลำดับที่ 7 (สำรอง) จำนนวน 1 ราย
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (เลขที่ 20 ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร)
อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ห้องประชุมชั้น 3 (สทส.3) หรือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
อ่าน 1019 เวลา