logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)  และ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 

รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ลำดับที่ 212 - 223  จำนวน 12 ราย สำรองลำดับที่ 224 - 227  จำนวน 4 ราย 
และ  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 57,61-62 จำนนวน 3 ราย สำรองลำดับที่ 63 จำนวน 1 ราย  รวมทั้งสิ้น 20 ราย 
มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 11 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 226  อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 6. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
อ่าน 8993 เวลา