logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 มกราคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายชัยยุทธ กองเขต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7,18 พร้อมด้วย นายชัยยุทธ กองเขต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นางสาวละอองดาว ลานา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวกฤษฏิ์นิพัทธ์ โพธิ์หลำ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมติดตามการจัดทำแผนธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากปัจจัยโครงสร้าง พื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดที่สหกรณ์ได้รับจากงบประมาณเงินอุดหนุน ภายใตั
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมให้คำแนะนำ ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด โดยสหกรณ์
ได้รับลานตาก ขนาด 8,000 ตรม. อยู่ระหว่างการก่อสร้างในงวดงานที่ 3 ซึ่งลานตากที่ก่อสร้างเสร็จในงวดที่ 1 และ 2 ได้ใช้ประโยชน์แล้วในช่วงฤดูข้าวนาปรัง

อ่าน 512 เวลา