logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ นำโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,4 และนายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ นำโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,4 และนายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปยังสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กระบวนการการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ โดยมีนายเดชา บรรลือเดช ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้ในการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติสู่เกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้สามารถกลับมาเลี้ยงกุ้งได้ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการร่วมมือสนับสนุนให้การฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงกุ้งด้วยนวัตกรรมระบบเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติเป็นไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่าน 598 เวลา