logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31กรกฎาคม 2562) เขตตรวจราชการที่ 7

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ 31กรกฎาคม 2562) เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วยนายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา โดยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

อ่าน 307 เวลา