logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 มิถุนายน 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะประธานในที่ประชุมการตรวจราชการเขต 5 รอบที่ 2/2562

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะประธานในที่ประชุมการตรวจราชการเขต 5 รอบที่ 2/2562 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมด้วยวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

อ่าน 365 เวลา