logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 มีนาคม 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล โดยมีนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล โดยมีนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผลการดำเนินส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ได้กำชับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ โดยผลการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และเสนอให้นำระบบ CPS มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มงาน เพื่อสร้างแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันรูปแบบของ"องค์กร"
สำหรับการติดตามโครงการไทยนิยมฯ กำชับให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินตามแผนธุรกิจที่ได้จัดทำไว้ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจในอนาคต
หลังจากนั้น ช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสหกรณ์ที่ได้รับงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 4 แห่ง คือ
1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.ควนกาหลง (เฉลิมพระเกียรติ)
2. สกย.นิคมพัฒนา 1 จำกัด
3. สกย.ควนกาหลง 1 จำกัด
4. สกย.วังยางทอง จำกัด

อ่าน 591 เวลา