logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ได้กำชับเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์ การรวบรวมเอกสารตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน รวมถึงชี้แนะให้นำระบบ CPS มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน

อ่าน 491 เวลา