logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 มีนาคม 2562 นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายประภาส มากทอง สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดนราธิวาส

นายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 พร้อมด้วย นายประภาส มากทอง สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 7 เป็นประธานที่ประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อ่าน 416 เวลา