logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 กุมภาพันธ์ 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายสุริยะ คำปวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงหัก ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อ่าน 438 เวลา