logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8, 9 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร ซึ่งมีสหกรณ์ในจังหวัดนี้เป็นแม่ข่าย 2 แห่ง และในส่วนของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ่าน 509 เวลา