logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 – 23 มิถุนายน 2562 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 10 และ 15 เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต คณะที่ 8

นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 10 และ 15 เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต คณะที่ 8 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะที่ 8 ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาหลักฐานและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ที่มีคะแนนสูงใกล้เคียงกัน ทั้ง 3 ประเภท คือ (1) ประเภทสหกรณ์ในภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง สหกรณ์การเกษตร ศชพ.ละอูบพัฒนา จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2) ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (มีผู้ส่งเข้าประกวด 1 สหกรณ์) ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้าง จำกัด จังหวัดลำปาง (3) ประเภทกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนฮักน้ำจาง จังหวัดลำปาง จากนั้นจะได้รวบรวมคะแนนเพื่อตัดสินและส่งเข้าประกวดในระดับกรมต่อไป

อ่าน 334 เวลา