logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ
7 28oct2564 resize  1 28oct2564  2 28oct2564 resize 
1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 2.ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจ และการกระทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
     
3 28oct2564 resize  4 28oct2564 resize  5 28oct2564 resize 
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประส่วตัว
และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
     
 6 28oct2564 resize    
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์
ของทางราชการ
   
อ่าน 661 เวลา