logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 กันยายน 2564 นายคำรณ พวงมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามผลการตรวจราชการประจำเดือน กันยายน 2564

นายคำรณ พวงมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามผลการตรวจราชการประจำเดือน กันยายน 2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 129 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 332 เวลา