สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามภารกิจคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)

 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามภารกิจคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ รับฟังสภาพปัญหา ความต้องการและกิจกรรมที่เกษตรกรจะดำเนินการในปี 2565
 โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ทำการเกษตร ของนายแก้ว โยธาคง ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ คทช. จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเกษตรกรรายนี้ ได้มีการขุดสระเลี้ยงปลานิล เลี้ยงกบในกระชังบก เคยได้รับการอบรมจากสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มีการรับปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปลาและกบในกระชังบก เมื่อปี 2563 ปัจจุบันยังคงใช้เพื่อการขยายพันธุ์ อีกทั้งยังมีอาชีพเสริมด้วยการทำประมง เช่น เลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยเริ่มแรกได้ซื้อพันธุ์กุ้งมาเลี้ยงในบ่อดิน จำนวน 10,000 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท เลี้ยงประมาณ 6 เดือน จึงสามารถจับไปจำหน่ายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 6,000 บาท เว้นระยะอีก 2 เดือน จึงจะสามารถจับได้อีกครั้ง โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ 400 บาท และเลี้ยงกุ้งฝอย โดยเริ่มแรก ซื้อพันธุ์มา 2 กิโลกรัม ๆ ละ 300 – 400 บาท เลี้ยงประมาณ 2 เดือนครึ่ง จำหน่ายกิโลกรัมละ 300 บาท จำหน่ายได้ตลอดปี นอกจากนี้ ยังได้มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น กล้วย มะละกอ มะนาว น้อยหน่า ขนุน เพกา ข่า ขิง มะขามเทศ ตะไคร้ มะม่วง เป็นต้น ส่งขายในพื้นที่ใกล้เคียงและขายผ่านตลาดออนไลน์ กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค ทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีอีกด้วย

อ่าน 336 เวลา