logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด

 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ข้อร้องเรียน และการดำเนินธุรกิจของของสหกรณ์ดังกล่าว โดยให้ยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2517 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 7,777 คน ดำเนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต

อ่าน 168 เวลา