logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 พฤศจิกายน 2564 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน

 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและข้อร้องเรียนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงเรื่องการทำงานที่ควรมุ่งเน้นที่ตัวสหกรณ์เป็นหลัก ทั้งงานส่งเสริมสหกรณ์และงานกำกับติดตาม มีการให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ในเรื่องการวางแผนการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการในสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเรื่องร้องเรียนควรรีบดำเนินการแก้ไขชี้แจงโดยด่วน นอกจากนี้ ได้รับฟังปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางของทางราชการ โดยมี นางยุพดี สารทอง สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อ่าน 167 เวลา