logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

29 ธันวาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2563 เพื่อประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานตามภารกิจ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2563 เพื่อประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานตามภารกิจ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 64 เวลา