logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 ธันวาคม 2563 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่ประกาศครอบคลุมทั้งอำเภอให้เหลือเฉพาะเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่ประกาศครอบคลุมทั้งอำเภอให้เหลือเฉพาะเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ที่ปะชุมได้พิจารณา ติดตามปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การตรวจสอบและรับรองแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ประกาศเขตครอบคลุมทั้งอำเภอให้เหลือเฉพาะเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินของหน่วยงานที่มีพื้นที่ทับซ้อนเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และร่วมหารือในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

อ่าน 66 เวลา