logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 ธันวาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การคัดเลือกโครงการสำหรับเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การคัดเลือกโครงการสำหรับเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้นตามตัวชี้วัดแผนแม่บทยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรและประเด็นย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 61 เวลา