logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 เมษายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน” ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ ZOOM) รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจการสหกรณ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน” ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ ZOOM) รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจการสหกรณ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จำนวน 100 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2564 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดหลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง สำหรับโครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ ให้ก้าวทันสถานการณ์ เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อทุกคน ในการพัฒนาตนเองไปสู่ผู้ตรวจการสหกรณ์ที่มีศักยภาพ เพื่อป้องกัน ควบคุมให้สหกรณ์ดำเนินงานอยู่ภายในกรอบของกฎหมาย มีความโปร่งใสในการดำเนินงานมากขึ้น อีกทั้งผู้ตรวจการสหกรณ์สามารถดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดต่อไป

อ่าน 124 เวลา