logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่มีต่อขบวนการสหกรณ์ของไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์ในเครือข่ายร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติจัดขึ้น โดยมี ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารและผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และสนับสนุนการประกอบอาชีพ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทหาทุน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก การสหกรณ์ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 ให้สหกรณ์หาทุนขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวควบเข้ากันเป็นขนาดใหญ่สามารถขยายการดำเนินธุรกิจเป็นแบบเอนกประสงค์ซึ่งเกิดประโยชน์แก่สมาชิกเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันและตั้งอยู่ในอำเภอเดียวกันควบรวมเป็นหนึ่งสหกรณ์ เรียกว่า สหกรณ์การเกษตร เกิดขึ้นในระดับอำเภอทั่วประเทศ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้สร้างความเชื่อถือแก่สมาชิก โดยในปัจจุบันมีสหกรณ์ในประเทศรวม 7,976 แห่ง สหกรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ สถาบันอันสร้างความผาสุกเพื่อการกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่าน 89 เวลา