logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 ธันวาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 15

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 15 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 66 คน โดยรองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำให้หมั่นศึกษาหาความรู้ที่หลากหลาย นำความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง รวมถึงนำอุดมการณ์และจรรยาข้าราชการ ไปเป็นแนวทางในการวางตนให้เป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร รู้งานในหน้าที่ของตัวเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และกลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ และสมาชิกต่อไป

อ่าน 79 เวลา