logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือ เรื่อง “แผนงานและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือ เรื่อง “แผนงานและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอักษรลิขิตไมตรี ชั้น 9 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนงานและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเรื่องของสินค้าของสหกรณ์ที่มีศักยภาพ และพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสำรวจศักยภาพและศึกษาดูงาน แนวทางการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการบริหารงานของสหกรณ์ สร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าสหกรณ์ สู่ตลาด Modern Trade ในประเทศ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์ให้ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี พร้อมขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการทำธุรกิจ อำนวยความสะดวกทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยให้กับสหกรณ์ เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าสหกรณ์ การผลิตสินค้าโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี มาเพิ่มมูลค่าให้สินค้า อีกทั้งการดำเนินโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จะทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้สามารถส่งออกได้ต่อไป

อ่าน 103 เวลา