สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ ซักซ้อมทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการและวัตถุประสงค์ การยืนยันเข้าร่วมโครงการการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ระบบการรายงานผล/ตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถาบันเกษตรกร โดยมีผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 112 เวลา