logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์และโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2564

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์และโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
สำหรับในการประชุมครั้งนี้ เป็นการซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการฯ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของสมาชิก โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 2562 แบ่งเป็นระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพื่อปัญหาหนี้ค้างชำระสหกรณ์ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกสหกรณ์สามารถลดจำนวนหนี้ค้างและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก โดยมีสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์องค์กรระดับอำเภอเข้าร่วมโครงการ จำนวน 590 แห่ง 74 จังหวัด สมาชิก 257,703 ราย ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในปี 2564 กรมฯ จะดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ (กลุ่มนำร่อง) และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5,838 คน สหกรณ์ 590 แห่ง 74 จังหวัด จัดอบรมผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์วางแผนทางการเงิน สร้างวินัยในตนเอง และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสมาชิกเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถลดปัญหาหนี้สิน มีการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระ นอกจากนี้จะดำเนินการสำรวจความต้องการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนและพัฒนาอาชีพของสมาชิกกลุ่มนำร่องเพื่อจัดทำโครงการขอรับสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดให้สมาชิกสหกรณ์ต่อไป

อ่าน 110 เวลา