logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 มกราคม 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน กิจกรรมกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ปี พ.ศ.2564

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน กิจกรรมกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ แนวทางปฏิบัติวานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 กิจกรรมกำกับ ดูแล การตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ เพื่อให้ระบบสหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องเดิม การแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การซักซ้อมการตรวจการณ์สหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด รวมทั้งแนวทางการของบประมาณการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

อ่าน 105 เวลา