สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ zoom meeting รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง “ศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง” และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ zoom meeting รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งบรรยาย เรื่อง “ศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง” และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ จำนวน 91 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ศักยภาพ มีองค์ความรู้ ทักษะด้านการส่งเสริมสหกรณ์ เทคนิคการบริหารสหกรณ์ การวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำ ส่งเสริม และกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Smart CPG (Cooperative Promotion Group) หรือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์อัจฉริยะ ผู้นำมีความแข็งแรงทั้งกาย ใจ มีสติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันที กระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจสู่สหกรณ์ และชุมชน และได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานเป็นทีมในการกำกับ ตรวจสอบ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร เชื่อมโยงโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ นโยบายการตลาดนำการผลิต เป็นต้น สร้างเครือข่ายการผลิต มีภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนากรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างมั่นคงต่อไป

อ่าน 109 เวลา