สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายสวาป เผ่าประทาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด และผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายสวาป เผ่าประทาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด และผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือ ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงปัญหาที่เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและหารือ ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

อ่าน 140 เวลา