logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน , รับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการในพระราชดำริฯ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค , รับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ , รับฟังรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จากนั้นทรงทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน , กิจกรรมห้องพยาบาล , กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน , กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไข่เค็มใบเตยหอม รวมทั้งทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนด้วย
ทั้งนี้สหกรณ์นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมร้านค้า , กิจกรรมออมทรัพย์ , กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมสวัสดิการการศึกษา สหกรณ์ฯมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 73 คน คณะกรรมการสหกรณ์ 15 คน จำนวนหุ้น 629 หุ้น เป็นเงิน 6,290 บาท ผลการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 6,155 บาท และมีปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก 3,145 บาท
จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืช , กิจกรรมประมง , กิจกรรมปศุสัตว์ และทรงพระราชทานพระราโชวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมี นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหนึ่งหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 20 เวลา