สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาหนี้ธนาคารของรัฐให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาหนี้ธนาคารของรัฐให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประทศไทย (SME) ผู้บริหาร กฟก. และผู้แทนเกษตรกรจากภูมิภาคต่าง ๆ ร่วมหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงินของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในที่ประชุมได้มีมติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสรุปประเด็นข้อหารือและจัดส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทบทวนมติของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการนำเสนอเรื่องดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรที่จะเข้ามาติดตามความคืบหน้าในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

อ่าน 117 เวลา