logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด พร้อมด้วยนายนิรันต์ ศรีวิไล สหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายสถาพร วังบุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายสุทยุต พูลสมบัติ และคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหา สาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการขาดทุน เพื่อหาทางขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีผลประกอบการที่ดี เป็นที่พึ่งของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่าน 98 เวลา