logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกพริกซอสเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด และเยี่ยมชมการส่งเสริมการปลูกพริกซอสส่งโรงงานอุตสาหกรรม ณ แปลงปลูกพริกซอสของนายณรงค์ ทับทวี หมู่ 4 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกพริกซอสเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด และเยี่ยมชมการส่งเสริมการปลูกพริกซอสส่งโรงงานอุตสาหกรรม ณ แปลงปลูกพริกซอสของนายณรงค์ ทับทวี หมู่ 4 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายศราวุฒิ เดชณรงค์ เจ้าของโครงการพริกซอส บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกพริกซอสเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น มีสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง มีสมาชิกที่ปลูกพริกซอสรวม จำนวน 100 ราย พื้นที่ปลูกพริกซอส จำนวน 188 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 4,500 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 846 ตัน ราคารับซื้อพริกซอสกิโลกรัมละ 14 บาท มูลค่ารวมที่จำหน่าย จำนวน 11,844,000 บาท ประกอบด้วย 1. สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด สมาชิกที่ปลูกพริกซอส 17 ราย พื้นที่ปลูกพริกซอส 30 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 4,500 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 135 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 1,890,000 บาท 2. สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด สมาชิกที่ปลูกพริกซอส 15 ราย พื้นที่ปลูกพริกซอส 30 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำนวน 4,500 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 135 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 1,890,000 บาท 3. สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด สมาชิกที่ปลูกพริกซอส 55 ราย พื้นที่ปลูกพริกซอส 115 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 4,500 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 517.50 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 7,245,000 บาท 4. กลุ่มเกษตรกรพอเพียงตำบลรังนก สมาชิกที่ปลูกพริกซอส 13 ราย พื้นที่ปลูกพริกซอส 13 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำนวน 4,500 กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 58.50 ตัน มูลค่าที่จำหน่าย จำนวน 819,000 บาท ทั้งนี้ การปลูกพริกซอส จะเริ่มปลูกในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ประมาณการเก็บเกี่ยว ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ดำเนินการรวบรวมโดยศราวุฒิการเกษตร นับได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและลดปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งโดยการส่งเสริมการปลูกพืชการใช้น้ำน้อย ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดพิจิตรด้วย

อ่าน 126 เวลา