logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาการจัดสรรและมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย IIT (Internal Intergrity and Transparency Assessment) เป็นการประเมินจากบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ EIT (External Intergrity and Transparency Assessment) การประเมินจากภาคประชาชน/ผู้รับบริการจากหน่วยงาน และ OIT (Open Data Intergrity and Transparency Assessment) การเปิดเผยข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

อ่าน 139 เวลา