logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น “ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น “ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งการบันทึกเทปครั้งนี้จะเผยแพร่ในรายการเรื่องง่ายใกล้ตัว เวลา 20.50 - 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ทั้งนี้ " วันสหกรณ์แห่งชาติ " คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก จนทำให้จำนวนสหกรณ์ จำนวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลกำไรของสหกรณ์ เพิ่มขึ้นทุกปี การสหกรณ์ในประเทศไทย จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
สำหรับนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในส่วนของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร มีดังนี้ การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการสหกรณ์ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และยกระดับให้เป็นสหกรณ์สีขาว เกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน การแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ในภาคการเกษตร มีดังนี้ พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร การใช้หลักการตลาดนำการผลิต ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีสหกรณ์ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านและโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์)

อ่าน 114 เวลา