logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 มิถุนายน 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการพัฒนาและฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร สถานการณ์/ปัญหา/ผลกระทบ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการพัฒนาและฟื้นฟูสหกรณ์ภาคการเกษตร สถานการณ์/ปัญหา/ผลกระทบ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
สำหรับโครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ภาคการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ได้ รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและเสริมสร้างอาชีพของตนเอง ทั้งนี้ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชะระของสหกรณ์รวมทั้งสมาชิก จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถลดจำนวนหนี้ค้าง และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก

อ่าน 68 เวลา