logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2564 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind Boots up)” โดยมี นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind Boots up)” โดยมี นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีข้าราชการในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 500 คน เข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีทักษะในการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรรวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

อ่าน 58 เวลา