logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 เมษายน 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานะบบสนับสนุนการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรจากกองพัฒนานะบบสนับสนุนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน. 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ติดตามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในเรื่องแผนงานและแนวทางที่จะร่วมกันดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การดำเนินการตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2564 และกิจกรรม 5 ส. การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

อ่าน 55 เวลา