logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

5 เมษายน 2564  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการการประชุม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการการประชุม เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดิน และเเจ้งเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามที่ราษฎรขอให้เพิกถอน จำนวน 21 แห่ง เห็นชอบให้ดำเนินการเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ร่วมถึงเรื่องเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ จำนวน 7 พื้นที่เเละการจำแนนประเภทที่ดินจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครพนม และการส่งมอบผลการจำแนกประเภทที่ดินให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ รวมถึงเรื่องกรอบการดำเนินงานและการจัดนิทรรศการมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดินและการเร่งรัดการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 12 พื้นที่ เนื้อที่ประมาณ 168,890 ไร่ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเเรงงาน เเละรองอธิบดีกรมโยธาธิการเเละผังเมือง ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

อ่าน 80 เวลา