logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับนายปฎิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับนายปฎิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง โดยนำระบบสหกรณ์เข้ามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนภายในพื้นที่โครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดและชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบททั่วประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานในการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน และสหกรณ์เคหสถาน นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ร่วมกันในระยะถัดไปในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีสหกรณ์ที่เหมาะสม และคู่มือดำเนินงานสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง แนวทางการจัดตั้งเคหะสถาน การพัฒนากลไกการดำเนินงาน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้มีการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนาระบบสหกรณ์ (ที่อยู่อาศัย)การศึกษาและพัฒนารูปแบบสหกรณ์ ประเภท ระบบบัญชีสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตชุมชน การจัดการแปลงรวม เพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดิน รวมทั้งการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการทำงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
ทั้งนี้ โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชนแออัดและชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบททั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยอาศัยระยะ 20 ปี (2560 - 2579) การดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคงเป็นรูปแบบการพัฒนาแนวทางใหม่ที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา โดยเชื่อมโยงกลไกท้องถิ่นและภาคพัฒนาในการทำงานร่วมกัน และร่วมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาของชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายของชุมชนในการหนุนช่วยซึ่งกันและกัน พัฒนาที่อยู่อาศัย และเชื่อมโยงกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของเมือง

อ่าน 128 เวลา