สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

2 ธันวาคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ครั้งที่ 4/2564

 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีคณะทำงานจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference อีกด้วย
 ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในช่วงปีงบประมาณ 2561-2564 รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ตามลำดับต่อไป
{gallery{}02dec2564{/gallery}

อ่าน 335 เวลา