logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 

 
รวมการศึกษา - ผลงานวิจัยกรมส่งเสริมสหกรณ์
 

 2020 09 13 8 19 27


 2020 09 13 8 22 00

 2020 09 13 8 28 25
1.การประเมินผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์
2.การประเมินผล โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.ผลการศึกษา แนวทางพัฒนาสหกรณ์และผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร
โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 2020 09 13 8 25 20

 2020 09 12 13 11 41  2020 09 13 11 37 39
4.การประเมิน โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
(แก้มลิง) ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2561
 5. รายงาน ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง แนวทางการปฏิรูปข้าวอย่างเป็นระบบ 
 6.รายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาการดำเนินธุรกิจ
การขายของสหกรณ์การเกษตร ปี 2548 
(รวมเล่มสมบูรณ์) กรมส่งเสริมสหกรณ์

2020 09 15 14 12 36


Untitled 

 
2020 09 13 11 23 20

7.การตรวจสอบคุณภาพข้าว โครงการพัฒนาครัสเตอร์
กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้
8.การประเมินผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ  9.รายงานผลการศึกษาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์สหกรณ์
ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2553 (รวมเล่มสมบูรณ์)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 2020 09 15 14 25 48

 Rice Cluster Development Project 2554  2020 09 15 14 41 59
10.สรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster)
กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กรมส่งเสริมสหกรณ์
11.บทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 ปี 2554
 12.คู่มือการจัดทำมาตรฐานระบบ GMP สำหรับโรงสีข้าว
 CPD GMP 2552
2021 01 18 10 16 20 
 
2020 09 12 12 52 15
13.บทสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวของสหกรณ์
เข้าสู่มารตฐาน GMP 
(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การตลาด ปี 2552)
14.คู่มือการบริหารตราสินค้า TK ทุ่งกุลาฟาร์ม โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์  15.หลักาารปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
(การเพิ่มปสิทธิภาพและการป้องกันมลพิษ)
อุตสาหกรรฒรายสาขาโรงสีข้าว มิ.ย.2549
TRRA 16  TRRA 17 TRRA 18
 16.การศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบันเกษตรกร (รวมเล่มสมบูรณ์) กรมส่งเสริมสหกรณ์
17. รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุล่ร้องไห้ ปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์
18. โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ใน
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
 TRRA 19  TRRA 20  TRRA 21
 19.รายงานประเมินผลการใช้ตราสินค้า ทุ่งกุลาฟาร์ม ฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 20.คู่มือการบริหารตราสินค้า TK ทุ่งกุลาฟาร์ม โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 21.สรุปขั้นตอนการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กรมส่่งเสริมสหกรณ์
 TRRA 22  TRRA 23 TRRA 24 
22. รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 23.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 24.คู่มือการบริหารตราสินค้า TK ทุ่งกุลาฟาร์ม โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ปี 2552 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 

 

อ่าน 3529 เวลา