logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

tab convinuenes

icon 22คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ. อำนวยความสะดวกฯ ของกรมฯ
icon 22สรุปกระบวนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22แนวทางปฎิบัติตามพรบ การอำนวยความสะดวก
icon 22พรบ การอำนวยความสะดวก
icon 22ประกาศ พ.ร.บ.ประชาชน 2558
icon 22คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
icon 22ความหมายของมาตรา 5(4) แห่ง พรบ การอำนวยความสะดวกฯ ปี 2558
icon 22อินโฟกราฟฟิกการบริการประชาชน


การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
icon 22
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 1. การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 2. การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
icon 22คู่มือที่ 4. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
icon 22คู่มือที่ 5. การรับจดทะเบียนสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 6. การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี
icon 22คู่มือที่ 7. การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น
icon 22คู่มือที่ 8. รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 9. รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 10. รับจดทะเบียนควบสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 11. รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม
icon 22คู่มือที่ 12. การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 13. การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 14. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น
icon 22คู่มือที่ 15. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 16. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน
icon 22คู่มือที่ 17. การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 18. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
icon 22คู่มือที่ 19. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท
icon 22คู่มือที่ 20. การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 21. การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)
icon 22คู่มือที่ 22. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)
icon 22คู่มือที่ 23. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 24. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)
icon 22คู่มือที่ 25. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 
icon 22คู่มือที่ 26.การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม
icon 22คู่มือที่ 27.การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม

 

อ่าน 15602 เวลา