logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(3 โหวต)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 226,228-268 จำนวน 42 ราย สำรองลำดับที่ 269-278 จำนวน 10 ราย

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในลำดับที่ 10-11 จำนวน 2 ราย สำรองลำดับที่ 12 จำนวน 1 ราย

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 65-69 จำนวน 5 ราย สำรองลำดับที่ 71 จำนวน 1 ราย

 

มารายงานตัวเพื่อจัดทำเอกสารใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนสหกรณ์ (ห้อง กพน. 2)   อาคาร 3 ชั้น 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 เรื่อง  ประเภทไฟล์
1. ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 2. แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย เอกสารหมายเลข 1  
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เอกสารหมายเลข 2  
 4. แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ  
 5. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 6.  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 
 7. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  (ทั่วไป) 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
 

 

อ่าน 5345 เวลา