logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

tab procurement only


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565


icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และระบบทะเบียนสหกรณ์ (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(19 พฤศจิกายนยน 2564) icon new
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(11 กันยายน 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(25 ตุลาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(15 ตุลาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ตุลาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (11 ตุลาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ (ครั้งที่ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(8 ตุลาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และระบบทะเบียนสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 กันยายน 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ Video Conference สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทางไกล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 กันยายน 2564) 
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบูรณาการ ข้อมูลและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 กันยายน 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 กันยายน 2564) 

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงหลังคาและอาคาร กองแผนงาน ชั้น 3 และ ชั้น 4 และปรับปรุงผนังอาคารและติดตั้งแผงบังแดดอาคารกองแผนงาน
และปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถยนต์ ด้านหลังกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 กันยายน 2564) 
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 กันยายน 2564) 
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 กันยายน 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 กันยายน 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงสำนักงานอาคารกองแผนงาน ชั้น 3 และ ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (16 กันยายน 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 กันยายน 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 27 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 สิงหาคม 2564) 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564


icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอาคารกองแผนงานน 3 และ ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( 27 สิงหาคม 2564
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(25 สิงหาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กรกฎาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มีนาคม 2564) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5 มกราคม 2564)  
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15 ธันวาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคางานจ้างพัฒนาระบบทะเบียนลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ธันวาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 30 พฤศจิกายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคา งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17 พฤศจิกายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ดูแลบำรุงรักษาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและระบบทะเบียนสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 3 พฤศจิกายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ห้องอบรมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 3 พฤศจิกายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมูล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 2 พฤศจิกายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ตุลาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคา งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลและทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ตุลาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมุลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ตุลาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมุลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ตุลาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (5 ตุลาคม 2563)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 กันยายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 กันยายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 กันยายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 กันยายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 สิงหาคม 2563 ) 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (14 กรกฎาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถยนต์ กพส. ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (10 มิถุนายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 4)
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (30 เมษายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GMP
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (30 เมษายน 2563)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 3)
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (29 เมษายน 2563 ) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 เมษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 เมษายน 2563)
 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ผ่านสารคดีโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2563 (17 เษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (16 เมษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยวิธีประกาศเชิญชวน ( 9 เมษายน 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (31 มีนาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 มีนาคม 2563)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 มีนาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนระบบตรวจการสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23 มีนาคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (18 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (27 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (24 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (21 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแควน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (20 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดบันทึกภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์การ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (14 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดโปรแกรมคอมพวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (13 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (13 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (13 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการพัฒนาระบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (8 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (8 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (2 มกราคม 2563) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบ VDO Confrence การประชุมทางไกล กรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (2 มกราคม 2563) 

bb next

                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                           

 

อ่าน 15228 เวลา