logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

bannerO11update

 pic sb

 

 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 2 (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/381 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป. 301)
 bullet blue expandรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 (สงป.302)
 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)
 bullet blue expand รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 1 (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/52 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 (แบบ สงป. 301)
 bullet blue expandรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 (สงป.302)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
          (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/1967 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
   bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สงป. 301)
   bullet blue expandรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบสงป. 302)

 

 

 

 

อ่าน 1791 เวลา