logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 12 เดือน

 

 totalreport64

 

 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 4 (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/1022 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 4 (แบบ สงป. 301)
 bullet blue expandรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 (สงป.302)
 bullet blue expandรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภุัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนและงบอุดหนุน ไตรมาสที่ 4 (แบบ สงป. 302/1, 302/2)
 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 3 (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/575 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)
bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 3 (แบบ สงป. 301)
bullet blue expandรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบอุดหนุน ไตรมาสที่ 3 (สงป.302.2.3)
bullet blue expandรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 (สงป.302)
 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 2 (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/381 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป. 301)
 bullet blue expandรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 (สงป.302)
bullet blue expandรายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
bullet blue expandรายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาาคม 2563)
 bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 1 (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/52 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564)
bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 (แบบ สงป. 301)
bullet blue expandรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการจาแนกตามงบรายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 (สงป.302)
bullet blue expandรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบลงทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
bullet blue expandรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปี 2564 (งบเงินอุดหนุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
          (หนังสือ กผง. ที่ กษ 1104/1967 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
   bullet blue expandรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สงป. 301)
   bullet blue expandรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบสงป. 302)

 

 

 

 

อ่าน 2413 เวลา