logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
bannerO1
 
 
 โครงสร้างและอำนาจและหน้าที่ ณ ปีปัจจุบัน
 
pic structure
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของกรม
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการภายในกรม
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการในกรม
3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ หน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
สำนักงานเลขานุการกรม
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสนับสนุน และงานเลขานุการของกรม
3) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรม ในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) รับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยงานราชการของ ผู้ตรวจราชการกรม
5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด ทางแพ่ง และอาญา งานคดีปกครอง และ งานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
7) ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานและความก้าวหน้าของกรม
8) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการใดของกรม
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองการเจ้าหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย และพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองคลัง
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ของกรม
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองแผนงาน
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับรัฐบาล และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ
2) จัดทำและวิเคราะห์แผนงาน โครงการ ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท ของกระทรวง และจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
3) ดำเนินการในด้านความช่วยเหลือและ ความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กับองค์กร ในประเทศและต่างประเทศ
4) ศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ หลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการ ในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียน การควบ การเลิก การชำระบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร การแยกสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ การให้ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ รวมถึงงานในความรับผิดชอบ ของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ์
3) ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วงเงินการกู้ยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน การกู้ยืมหรือการค้ำประกันของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และบริหารกองทุน หรือเงินทุนอื่น ๆ ผ่านกรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุนกิจการสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร
6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุน หรือเงินทุนอื่น ที่ผ่านกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมหรือสนับสนุนกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 7) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และติดตามประเมินผล การใช้เงินทุน
8) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปและการบำรุงรักษาของธุรกิจ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
10) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดนิคมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
11) ร่วมมือกับสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนางานสหกรณ์
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน และระบบงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ บริการ เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้าง การจัดองค์กร การบริหารจัดการระบบงาน การดำเนินธุรกิจและกิจการ การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายความ ร่วมมือต่าง ๆ
2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการเงินและด้านการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ
3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และ การจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ ภายหลังการจัดตั้ง
6) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ โดยใช้ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของ มวลสมาชิก
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงาน ตลอดจนระบบงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร การบริหารจัดการระบบงาน การดำเนินธุรกิจและกิจการ การผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ กิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยง เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ
2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าให้แก่สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
4) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัดมาตรฐานสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรภายหลังการจัดตั้ง
6) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร โดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร
2) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีทางสถิติ และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลสำหรับใช้ในงานส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3) ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน และให้บริการสารสนเทศ แก่บุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและ กลุ่มเกษตรกร
3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป
4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 
 
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการจัดตั้ง ด้านการ บริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการ แปรรูป การผลิต และการบำรุงรักษาของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
3) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม
4) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับ บุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชน ทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ
5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และ ความก้าวหน้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด(77) จังหวัด
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร
3) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ วิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป
4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
tab emp2
 
 
ที่ ตำแหน่ง/สังกัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ
( มีงบประมาณจัดจ้าง)

รวม
1  นักบริหาร ระดับสูง 1 - - 1
2  นักบริหาร ระดับต้น 3 - - 3
3  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ 1 - - 1
4  ผู้ตรวจราชการกรม 9 - - 9
5  กลุ่มตรวจสอบภายใน 8 3 1 12
6  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 - 1 6
ราชการบริหารส่วนกลาง
7  สำนักงานเลขานุการกรม 46 2 21 69
8  กองการเจ้าหน้าที่ 41 2 13 56
9  กองคลัง 46 11 9 66
10 กองแผนงาน 41 1 19 61
11  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 88 3 31 122
12  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 46 2 10 58
13  กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 58 2 22 82
14  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 2 11 35
15  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 43 2 19 64
16  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 42 3 23 68
17  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 161 78 63 302
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
18  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 2,359 453 1,385 4,197
 รวมทั้งสิ้น 3,020 564 1,628 5,212

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 

 

อ่าน 6260 เวลา