สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(8 โหวต)

tab director

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
  new director2564 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2628-5133
 
         
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
MG Wiwatchai update
 MG Atcha Suwan Nit22
pic no work 
 
 
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-2628-5524
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel 0-2628-5526
-
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : -
 
         
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         
    m Wirot Phuphaibun    
    นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 13 และ 14
รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2628-5150

   
         
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
         
 
M Prakop Phaophong
 M somsak 23mar2564 
pic kamron  
 
 
ประกอบ  เผ่าพงศ์
 ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และ ส่วนกลาง
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2628-5149
นายสมศักดิ์ กรีธาธร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2282-5468
คำรณ พวงมณี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,10
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2280-0354
 
 
         
 
M Rot Na Ni
M Prawat 070121
 M Tha Phon NaNak
 
 
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2628-5147
นายประวัติ แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2282-5469
นายถาพร ณ นคร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 11,12
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2282-5468
 
         
  m Wirot Phuphaibun M Su Mittra 070121 sakchai 11oct2561  
   นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 0-2628-5150
นางสุมิตรา อภิชัย
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2628-5142
นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 0-2628-5151
 
  
 
 
 
ผู้อำนวยการกอง / สำนัก / กลุ่ม
         
 
 uri 17oct2561
 M suwannee 12mar2564
M 25dec2563
 
 
นางอุไร ทับเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายบรรจง  ชัยขุนพล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
M arthit 12mar2564
pic boss finance
 Somnuek Siphadungcharoen 300663
 
 
นายอาทิตย์ สุกเหลือ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมนึก ศรีผดุงเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
 pic no work
 picboss secretary
vip korn
 
 
นายสุรินทร์ วทัญญู
เลขานุการกรม
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
update Chai Khong Kaeo5022563
Santhan 17oct2561
Pratya062561 
 
 
นายชาย คงแก้ว
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสันทาน สีสา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปรัชญา ดิลกสัตยา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
 M suvichj
pic boss finance
jiroje 29mar2564
 
 
นายสุวิช น้อยอิ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียน
และกฎหมาย

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจิโรจน์  แช่มวงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
และพื้นที่สหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
  pic Santhan 17oct2561 nart
  นางครสวรรค์ โภคา
ผู้อำนวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสันทาน สีสา
 รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการสหกรณ์

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายนาถ บำรุงพาณิชย์  
 ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมส่งเสริมสหกรณ์)

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
       
       
       
ผู้เชียวชาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
                                                                                                                                                                                
   
 pic kanchana002
Pranom Chan Mai002
pic surang  
 
นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02-281-3294
นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่
 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02-281-3295
นางสุรางค์ คัยนันท์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel : 02-281-3117
 
          
 
Rungrot Sonwutthiphibun 24june2563 
Ubonwan Phatthanalap 300663
Suphon Watrangkun 24june2563
 
 
นายรุ่งโรจน์  สรวุฒิพิบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-281-3118
นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-281-3293

นางสาวสุพร  วัติรางกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-628-5536
 
         
 
Angkhana PhianPhat 24june2563
 pic no work
   
 
 นางสาวอังคณา  เพียรพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-281-3119
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
อีเมล์ :-
Tel : -
   
     

 

 
 
อ่าน 63670 เวลา